Înscrierea în Colegiul Medicilor – Informaţii Utile

29-05-2017

Ce este Colegiul Medicilor?

Înfiinţat în 1995, Colegiul Medicilor din România este o organizaţie profesională, nonguvernamentală, cu personalitate juridică ce promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate şi apără demnitatea onoarea, libertatea și independența profesională a medicilor în exercitarea profesiei.

Care sunt atribuţiile Colegiului Medicilor?

Obiectul principal de activitate al Colegiului Medicilor din România este controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legislaţiei care organizează și reglementează exercițiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic și păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

Statutul Colegiului Medicilor din România publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016 prevede atribuțiile acestei organizaţii în 7 domenii principale de activitate:

 • profesional-științific și învățământ;
 • etic și deontologic;
 • jurisdicție profesională;
 • litigii;
 • avizări;
 • economico-social;
 • administrativ și organizatoric.

Colegiul Medicilor din România:

 • avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private;
 • participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare;
 • întocmeşte şi actualizează permanent Registrul Unic al Medicilor;
 • elaborează ghiduri şi protocoale de practică medicală, pe niveluri de competențe ale unităţilor sanitare şi le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
 • organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 • promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională.
  participă, alături de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, la stabilirea numărului anual de locuri în unităţile de învăţământ superior de profil medical acreditate, precum şi a numărului de locuri în rezidenţiat.

Cine se poate înscrie în Colegiul Medicilor?

În Colegiul Medicilor din România se pot înscrie absolvenţii facultăţilor de medicină ce îşi doresc să exercite profesia de medic pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, dacă sunt:

 • cetăţeni ai statului român;
 • cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
 • soţul unui cetăţean roman, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;
 • membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele membre a Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2005;
 • cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;
 • beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre a Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene

Ce acte sunt necesare la înscrierea în Colegiu?

Pentru înscrierea în Colegiul Medicilor din România ai nevoie de următoarele documente:

 • Cerere tip - se eliberează de la Departamentul Imagine;
 • Copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății (faţă-verso);
 • Carnetul de medic rezident, completat şi ștampilat anual;
 • Copie după Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist / primar);
 • Copie după Certificatele de Competențe, atestate sau supraspecializări obținute;
 • Copie după Diploma de Doctor în Științe medicale;
 • Adeverință U.M.F. de grad didactic (asistent, profesor etc);
 • Copie după Decizia de cercetător;
 • Adeverință de la locul de muncă (funcția, data încadrării (zi/lună/an), vechimea în activitatea medicală, plata cotizației CMMB);
 • Copie după chitanțele sau ordinele de plată a cotizației CMMB (pentru persoanele care plătesc personal această cotizație);
 • Certificatul de sănătate tip A5 cu viza Psihiatrie (în original), valabil 3 luni;
 • Certificatul de cazier judiciar (în original);
 • Copie după Buletinul de Identitate / Carte de identitate;
 • Copie după Certificatul de căsătorie / divorț - în cazul schimbării numelui;
 • Copie după chitanța pentru plata Taxei de înscriere;
 • Dosar plic;
 • Medicii care vin prin transfer (din tară sau din străinătate) vor aduce documente doveditoare pentru practica medicală și probitatea profesională:
 1. pentru activitatea medicală: adeverința eliberată de angajator cu perioada lucrată și funcția;
 2. pentru probitatea profesională: certificat de bună practică eliberat de Colegiul sau autoritatea competentă similară, respectiv nota de transfer, în cazul în care medicul a fost înscris la un alt Colegiu judeţean;

Declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzută de lege.

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea Certificatelor de membru?

După aprobarea cererii de înscriere, în vederea obţinerii certificatului de membru în Colegiul Medicilor din România, trebuie să depui următoarele documente la colegiul teritorial în al cărui raza îţi ai domiciliul, reşedinţă sau locul de munca:

 • Cerere de înscriere;
 • Titlul oficial de calificare în profesia de medic;
 • Dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţa de la locul de munca dacă este cazul;
 • Cazier judiciar;
 • Certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de medic, certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
 • Declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unor situaţii de incompatibilitate;
 • Copie certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • Chitanţa privind achitarea taxei de eliberare de membru al CMR, precum şi dovada achitării taxei de înscriere;
 • Copie buletin identitate;
 • Copie asigurare malpraxis;
 • PuncteleM.C. plus introducerea lor pe site.

Este necesară înscrierea în Colegiul Medicilor pentru exercitarea profesiei de medic în România?

Da. Conform Art. 379 (1) din Legea 95/ 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • dețin un titlu oficial de calificare în medicină;
 • nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenţa lege;
 • sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
 • sunt membri ai Colegiului Medicilor din România.

Este necesară vizarea anuală a certificatului de membru?

Îți poți exercita profesia de medic pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.

Este necesară actualizarea periodică a datelor după primirea Certificatului de membru?

Actualizarea datelor personale și profesionale ale medicilor este necesară în vederea actualizării Registrului Medicilor din România, obligație prevăzută în Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

După primirea Certificatului de membru medicul eşti obligat să informezi Colegiul în termen de 30 de zile cu privire la orice modificare survenită în datele personale și profesionale declarate. Actualizarea datelor se face prin completarea unei cereri personalizate de actualizare, eliberată de la Departamentul Imagine, cerere care va fi însoțită de documentele justificative corespunzătoare.

Datele pe care trebuie să le declari, atunci când acestea au fost schimbate şi documentele justificative corespunzătoare:

 • Schimbarea domiciliului - copie după actul de identitate;
 • Modificarea mijloacelor de corespondență - telefon fix şi mobil, adresa de e-mail;
 • Modificarea gradul profesional (obținerea titlului de medic specialist sau primar) - copie după ordinul de confirmare;
 • Obținerea celei de-a două specializări - copie după ordinul de confirmare;
 • Obținerea de competențe / supraspecializări - copie după certificat;
 • Obținerea / modificarea titlului didactic (asistent, conferențiar etc.) - adeverință UMF;
 • Obținerea / modificarea titlului în cercetare (asistent cercetare, cercetător etc.) - adeverință de la locul de muncă;
 • Obținerea titlului de Doctor în științe Medicale - copie după Diploma de Doctor în Științe Medicale;
 • Modificarea locului de muncă - adeverință de la locul de muncă (acest document atestă și continuitatea activității medicale în ultimii 5 ani);
 • Copie după Asigurarea de Răspundere Civilă.

Care este procedura de avizare a cabinetelor medicale?

Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

Potrivit aceluiaşi act normativ, unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata, cu modificările ulterioare, vor funcţiona ca şi cabinete medicale cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;
 • administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici;
 • să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Care sunt categoriile de unităţi medicale private?

Îți poți exercita profesia de medic, ca profesie liberală, în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:

 • Cabinet medical individual - Îşi exerciți profesia medicul titular, și poți avea ca salariaţi colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;
 • Cabinete medicale grupate – Te grupezi cu alte cabinete medicale individuale, care şi-au creat facilităţi economice comune, dar care îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii;
 • Cabinete medicale asociate - Te asociezi cu mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului pacienţilor la servicii medicale complete;
 • Societate civilă medicală - Constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi, poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

După modul de înființare, unitățile medicale private sunt de trei categorii:

 • Cabinete medicale fără personalitate juridică- acestea pot fi înființate doar dacă ești medic si după modul în care îți desfășori activitatea în raport cu terții, se împart în: cabinete medicale individuale sau societăți civile medicale;
 • Societăți comerciale ("S.R.L.- uri medicale") - cu personalitate juridică proprie ce pot pot fi înființate de către medici, nemedici (cu condiția ca 1/3 din consiliul de administrație sau administratorul să fie medici) sau de către persoane juridice.
 • Cabinete medicale organizate în structura persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial - acestea pot fi: organizații nonprofit, fundații și asociații cu activități medicale, asociații profesionale, culte religioase și lăcașe de cult religios, legal constituite pe baza hotărârii organelor de conduc.

Elemente necesare pentru înfiinţarea unei unităţi medicale private

Dacă te-ai hotărât să îți deschizi o unitate medicală privată este necesară precizarea următoarelor elemente:

 • Sediul – locația unde îți vei desfășura activitatea trebuie să fie avizată și acreditată ca atare de către forurile competente. Nu poți solicita desfășurarea activității "la domiciliul clientului" sau "la sediul social" - dacă acest sediu social nu prezintă dotarea minimă necesară, circuitele funcționale și nu este avizat corespunzător ca orice alt punct de lucru.

În spațiul pe care îl vei folosi ca și cabinet nu pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale și numai dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate intre specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate.

 • Obiectul de activitateUnitățile medicale își pot desfășura activitatea medicală doar în specialitățile medicale şi respectiv în domeniile certificate prin atestatele de studii complementare (respecializările și competențele) definite conform normelor legale în vigoare (nomenclatorul de specialități).

Societățile comerciale trebuie să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății, iar cabinete medicale fără personalitate juridică se pot înființa și vor furniza servicii medicale numai în specialitățile și competențele medicului titular sau ale asociaților, în cazul formelor asociative.

 • Actul de înființare a cabinetelor medicale - reprezentat de către certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmește de către Direcția de Sănătate Publică.

Oricând ești liber să îți schimbi forma de exercitare a profesiunii sau să îți modifici obiectul de activitate al cabinetului medical în funcție de specialitățile și atestatele de studii complementare (supra specializările și competențele) dobândite.